Over PROFICIENT

PROFICIENT BV is sinds oktober 2005 actief in interim- en project management.

Lopende Opdrachten
Periode Omschrijving
2018 - 2020 SOCAR (State Oil Company Azerbeidjan Republic) Site Aliaga, Turkije
In samenwerking met STORK Asset Management Technologies
Project Manager

STORK AMT heeft begin 2018 het contract verworven met SOCAR om een totaal Asset Perrformance Management (APM) project te mogen uitvoeren voor het bestaande petrochemische bedrijf (PETKIM) en een nieuw gebouwde en opstartende olie-raffinaderij (STAR) op de locatie Aliaga, zo'n 70 km ten noorden van Izmir, Turkije.

In het geval van PETKIM betreft het een pilot-project voor 1 van de 14 petrochemische bedrijven (LDPE-plant, zo'n 7000 equipment-tags), in het geval van STAR betreft het de gehele raffinaderij (65000 equipment-tags).

Het betreft een totaal APM project, waarin alle aspecten van APM t.b.v. de beide maintenance - departments zullen worden uitgevoerd. De belangrijksten hiervan betreffen Criticality Analysis, RAMS Studies, RCM Studies, Spare Part Studies, Mechanical Intergity Analysis, Safety Instrumental Systems Analysis, Operator Rounds Studies en TurnAround Strategy. STORK AMT voert ook algemene analyses uit: (Maintenance) Policy & Strategy, Verification - en Compliancy & Warranty.

Uiteindelijk zal dit leiden tot een gedetailleerd preventief maintenance-plan, waarbij alle breakdown-risico's optimaal zijn gemitigeerd, zodat er een optimale beschikbaarheid vanuit dit perspectief wordt gerealiseerd in een continuous improvement cycle.

SOCAR heeft besloten hiervoor het state-of-the-art softwareprogramma Meridium aan te schaffen, wat zal geleverd en geinstalleerd worden door de leverancier GE Digital in nauwe samenwerking met STORK AMT. Meridium zal gekoppeld worden aan SAP Maintenance. GE Digital heeft zijn basis in Dubai en werkt met een internationaal team van consultants, die ook deels op locatie werken voor training - en facilitations.

STORK AMT is verantwoordelijk voor het genereren en invoeren van alle data voor alle modules van Meridium (Foundation, Connect, Strategy & Failure Elimination, Asset Health, Mechanical Integrity en Process Safety) waarbij faciliterend/coachend wordt opgetreden met alle betrokkenen van de 2 organisaties. Ook het maken en het aanleveren/trainen van de Process Guides voor bovengenoemde Deliverables behoort tot de scope van STORK AMT. De betrokkenen zijn, naast de Maintenance - en Reliability medewerkers, ook Production - , Process Engineering -, Process Safety en overige Engineering medewerkers w.v.t. Er zijn zo'n 40 medewerkers van STAR en PETKIM in mindere of meerdere mate betrokken Aan het eind van het project moeten de maintenance organisaties in staat zijn om de werkzaamheden m.b.v. Meridium zelfstandig te kunnen uitvoeren en gebruiken.

De werkzaamheden worden met een team van STORK AMT Consultants uitgevoerd. Op de top van het project zullen dat er ongeveer 15 zijn. Elk heeft zijn eigen specialisme en deel-project, welke in het uitgebreide contract zijn gedocumenteerd qua deliverables, resources en schedule.

Het is een fixed-price contract met vastgestelde budgetten voor zowel STORK als PETKIM en STAR. De totale waarde, inclusief de levering van Meridium, bedraagt zo'n Eur 10 miljoen. Het totaal aantal manuren, wat t/m Sept 2021 er in wordt gestoken bedraagt bijna 120.000. Ongeveer de helft van de STORK manuren (20.000 van de in totaal 40.000) worden op locatie geleverd. Het Project duurt t/m Sept 2021, echter het laatste jaar zal de inspanning van STORK AMT geminimaliseerd worden tot controle en validatie en wordt het werk uitgevoerd door de STAR en PETKIM medewerkers. Daarom is Projectmanagement dan niet meer nodig. De Consultants brengen steeds een bepaalde periode door op locatie en werken vervolgens vanuit Nederland of andere standplaatsen, vanwege het internationale karakter van het team. Dat geldt ook voor de Project Manager. Vanuit de STORK AMT organisatie wordt verder de nodige secretariele, financiele, QA - en management-ondersteuning geleverd.

De PROJECT MANAGER is verantwoordelijk voor het verloop van het project en het eindresultaat. Dus deliverables on time volgens de verwachting van de klant en binnen de daarvoor gestelde (resources) budgetten. Er zijn zo'n 100 (tussentijdse) MileStones bepaald, waaraan ook invoice-procedures aan zijn gekoppeld. Ook de coordinatie van de manuren die door de klant worden geleverd en de coordinatie van de trainings-inspanning wordt door hem verzorgd in samenwerking met de Turkse Projectmanagers van PETKIM en STAR. Dit brengt ook met zich mee, de praktische coordinatie van het reis - en verblijfschema van de STORK Consultants en hun werkzaamheden op locatie en niet-op-locatie.

Afgeronde Opdrachten
Periode Omschrijving
2016 – 2017 FrieslandCampina Business Group Ingredients site Beilen
Opdrachtgever: Site Director & Manager Cluster Techniek Beilen
Maintenance Manager
FrieslandCampina Beilen is een belangrijke site binnen de Business Group Ingredients en produceert kindervoeding en vergelijkbare produkten voor de medische sector gebaseerd op melkpoeder. FrieslandCampina is wereldmarktleider in de zuivel-sector met zo'n Eur 11 miljard omzet per jaar. De organisatie in Beilen bestaat momenteel uit zo?n 700 FTE's en kenmerkt zich door maximale aandacht aan persoonlijke ? en voedselveiligheid en ver doorgevoerde automatische aansturing van de produktie-processen. Er vindt vol-continue produktie plaats wat de nodige eisen stelt aan 24/7 support.

De site is sterk gegroeid de laatste jaren door grote investeringen in (melk)droogtorens en verpakkingslijnen en zit middenin een professionaliserings ? en produktiviteitsslag op basis van Continuous Improvement-principes. Er is in 2015 een onderzoek van McKinsey geweest naar het potentieel aan kosten-besparingen met name ook op FTE's en er is begin 2016 een World Class Operations Management programma gestart. Hierin wordt flink geinvesteerd middels allerlei verbeterteams bestaande uit interne consultants en tijdelijk uitgeplande eigen medewerkers.

De Maintenance afdeling, als onderdeel van het Cluster Techniek heeft de eerste zgn. cycles van het WCOM programma achter de rug, maar de belangrijkste is begin 2017 doorlopen. Deze betreft het definieren van de ideale Maintenance afdeling en het bepalen van de randvoorwaarden om dat te bereiken.

Speerpunten hierin zijn:
  1. Het volledige en juiste Preventieve Maintenance plan bepalen, beschrijven, in SAP PM opnemen en gaan uitvoeren. De verwachting is hierbij dat de verhouding tussen preventieve en correctieve maintenance taken zal omdraaien van huidig 30%/70% naar 70%/30%.
  2. Het maximaal verbeteren van planmatig werken. 90% van de maintenance taken moet uiteindelijk gepland kunnen worden op geplande stilstandmomenten en dan ook kunnen worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met Operations die verantwoordelijk is voor de veiligstelling. Nu is dat 35%.
  3. Het bepalen van de vaste kern aan eigen FTE's mede op basis van een target HOTT (Hands On Tool) en de ideale inrichting van de flexibele schil met een aantal strategische ? en specialistische partners voor het leveren van mankracht en diensten.
  4. Het professionaliseren van de maintenance werkprocessen: juiste notifications, gatekeeping, werkvoorbereiding, planning (digitaal), warehouse, spares en kitting, backlog-beheer in SAP PM
  5. Het op niveau brengen van Stop - & Revisie management toegespitst op de situatie in Beilen.
  6. Het meewerken aan state-of-the-art Maintenance Engineering: reliability engineering, bad actor analyses, ontwikkelen asset replacement strategy, verbeteren maintainability

De Maintenance afdeling bestaat uit rond de 45 FTE's waarvan 5 teamleiders (incl. 1 Stopcoordinator, 26 E- en W- monteurs. 5 Werkvoorbereiders en 9 Maintenance Support (ME, Magazijn, Kalibratie & Documentatie).

De opdracht omvat, naast verantwoordelijkheid voor het dagelijks proces en het volledig meedraaien in de site-organisatie, het definieren van de ideale maintenance organisatie en de randvoorwaarden daartoe en het vervolgens realiseren daarvan. Er wordt daartoe ook een investeringsbudget ter beschikking gesteld.

Naar verwachting is daar geheel 2017 mee gemoeid en afhankelijk van de voortgang en noodzaak van de interim functie ook nog een groot deel van 2018. Het programma wordt naar verwachting eind 2018 afgesloten.

Er wordt nauw samengewerkt met de Teamleider Maintenance Engineering in Beilen, die ook verantwoordelijk is voor het realiseren van gestelde doelen in het Maintenance Performance Framework en de WCOM Projectleider die vanuit het hoofdkantoor in Amersfoort het WCOM Programma coordineert voor de gehele BGI. Er zal ook in toenemende mate samengewerkt gaan worden met de andere Maintenance afdelingen in de BGI op 6 lokaties.

Periode Omschrijving
2015 – 2016 AkzoNobel Decorative Paints Division
Opdrachtgever: AkzoNobel Manager Supply Chain EMEA / Projectdirecteur site Ashington, UK via MaxGrip VP EMEA
Project Manager Ashington Maintenance & Integrity Build team MaxGrip
Een aantal Jaren geleden heeft de AkzoNobel Board besloten tot nieuwbouw van een Decorative Paints manufacturing facility te Ashington, ongeveer 20 km ten noorden van Newcastle, UK. Het is de grootste (maximum van 100 miljoen liter verf per jaar) en meest innovatieve plant in de decorative paints manufacturing sector world-wide door de nr. 1 world player in paints. Er is een totale investering mee gemoeid van meer dan 200 miljoen GBP.

De fabriek is nog steeds in de (pre-)Commissioning-fase en er vindt dus nog geen produktie plaats. In dit green-field scenario is MaxGrip gevraagd het preventive maintenance plan en - systeem in SAP Plant Maintenance te ontwikkelen samen met de Maintenance/Asset Care organisatie van de klant in opbouw ter plaatse. Dit is nodig om de License to Operate te verkrijgen.

MaxGrip is een gespecialiseerd maintenance-consultancy bedrijf en heeft maintenance (senior) consultants, - specialists en - professionals in dienst met kennis en ervaring en ontwikkelde systemen op dit terrein, zoals Optimizer+. Ik vervul de rol van Project Manager om met het MaxGrip team bestaande uit 8 ? 12 teammembers het resultaat te realiseren voor deze klant in samenwerking met andere partijen (Engineering/Documentation, Commissioning, IT Consultants, other Contractors etc.) in dit flagship-project voor AkzoNobel. Ik ben gestationeerd op de site te Ashington en werk met de teammembers deels on site, maar ook in Nederland (kantoren in Utrecht en Haren) en Maleisie (kantoor Kuala Lumpur).

De samenvatting van de resultaten kan als volgt worden weergegeven:
  1. Opbouwen van Asset Register tot op Equipment ? en Material niveau in SAP (naar schatting 1300 Functional Locations, 20.000 Equipments)
  2. Uitvoeren van Criticality-analyses en Maintainability-reviews voor alle FLOC?s
  3. Met behulp van de uitgebreide Library van MaxGrip voor Equipments ontwikkelen van de Maintenance Strategies en PM Plans en Critical Spares voor alle FLOC?s
  4. Begeleiden van de upload in het SAP PM systeem en trainen van de Maintenance Planners, - Preparators and - Technicians in het gebruik van de output van SAP (Tasklists, Planning, Stock Management Spares en Purchasing etc.)

Er zal een voorstel worden gemaakt voor een vervolg in de Go Live fase van de plant na Q1 2016. Er is behoefte aan langere termijn support op onderwerpen als: inrichten van pro-actieve maintenance processen en ? organisatie, methodieken op het terrein van Root Cause Analyses -, Bad Actor Analyses ? , Risk Based Maintenance -, Management of Change - en Turn Arounds-methodieken en Long Term strategieen gebaseerd op vereiste availability en reliability van de fabriek.

2012 – 2014 Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) Asset Groningen
Opdrachtgever: Manager Execution GLT-PLUS/Managers NAM E&M en Operations
Lid MT Execution GLT-PLUS/Improvementmanager Onderhoudscontract NAM/GLT-PLUS
NAM Asset Groningen is verantwoordelijk voor het leveren van gas vanuit het Groninger gasveld. Dit is nog altijd een van de grootste gasvelden ter wereld en voor SHELL is deze Asset de op 1 na belangrijkste ter wereld wat betreft omzet en winstgevendheid. Er wordt nog steeds veel ge?nvesteerd in technologie en bouw van systemen om voor de komende decennia aan de vraag te blijven voldoen. O.a. de realisatie van 2 grote ondergrondse opslagstations in Langelo en Grijpskerk is daar onderdeel van. De bestaande en nieuwe installaties moeten worden onderhouden om de beschikbaarheid en betrouwbaarheid op de korte en langere termijn te garanderen. Hiertoe is er in 2010 een contract afgesloten met een consortium van bedrijven met o.a. Stork, Siemens en Yokogawa genaamd GLT-PLUS. Dit was een voortzetting van een samenwerking voor nieuwbouw, modificatie en maintenance voor de 20 Productie-clusters (deel van de Asset Groningen) o.l.v. Stork genaamd StorkGLT.

Het contract met GLT-PLUS beantwoordt nog niet aan de verwachtingen mede door downsizing en herstructurering en nieuwe verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met de NAM Engineering en Maintenance organisatie. De stappen vanuit een reactieve modus naar een proactieve modus en een betere prestaties/kosten verhouding moeten gevonden worden en ge?mplementeerd.

Vanuit de genoemde functie bevat de missie alle aspecten van het verbeteren van een onderhoudsorganisatie: samenwerking tussen engineering en werkvoorbereiding, opstellen en updaten van effectieve preventieve en correctieve onderhoudsplannen en modificaties , correcte dataverwerking in SAP/bewaking van de Integrity van de Asset, op tijd en efficient plannen en uitvoeren, op tijd en correct afrekenen, feedback verwerken van de operationele afdelingen naar werkvoorbereiding, kwaliteit van bestaande medewerkers en introductie van nieuwe medewerkers realiseren, samenwerking onderling (NAM/GLT-PLUS en haar partners) managen, efficiency van de dagelijkse processen verbeteren, reliability engineering opzetten, material management verbeteren, management van subcontractors, management informatiesystemen, Safety en Quality Assurance, langere termijn strategie (zero corrective, minimal deferment) definieren en het investeringsprogramma daartoe implementeren.

2011 – 2012 AKZO NOBEL Functional Chemicals
Opdrachtgever: Site Manager
Interim Maintenance Manager
Akzo Nobel Functional Chemicals maakt uit basis grondstoffen zgn. derivaten die als toevoeging dienen voor kunstmest, levensmiddelen, schoonmaakmiddelen e.d. Site Herkenbosch, nabij Roermond, heeft een lange geschiedenis als chemische plant en dient als een belangrijke basis voor het uitbouwen van deze kennis en ervaring voor de gehele Business Unit die verder plants omvat in o.m. Zweden, Amerika en China.

Resultaten:De opdracht houdt primair in: vervangingsmanagement van de vertrekkende maintenance manager en assisteren bij de opvolging. Tegelijkertijd wil de site-manager de huidige processen en onderlinge samenwerking in het onderhoud en de produktie en de procestechnologen tegen het licht laten houden door iemand met senioriteit en diverse ervaring hierin vanuit de maintenance sector. Tevens wordt het managen van de totale serie projecten en voorbereidende activiteiten voor projecten verbeterd en een kostenbeheersingsprogramma opgesteld en doorgevoerd met behoud van beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de fabrieken. Er wordt op deze site jaarlijks ruim 4 miljoen Euro ge?nvesteerd in verbeteringsprojecten tbv. de veiligheid, milieu, energiebesparing, efficiency, levensduurverlenging, operating costs verlagingen en vervangingen.

2011 – 2012 DUTCH SPACE
Opdrachtgever: Directie
Consultant/Assistent to CEO
Dutch Space , het vroegere Fokker Space, houdt zich bezig met ontwikkeling en bouw van ruimtevaartprojecten, sinds 2006 als onderdeel van EADS/Astrium, het grote Europese lucht ? en ruimtevaartconcern (o.a. Airbus).
Ongeveer 1/3 van de activiteiten betreft zonnepanelen voor satellieten, een high-tech niche markt met slechts enkele spelers op de wereld. Na een periode van relatief weinig werk, is het volume enorm aangetrokken en loopt Dutch Space tegen problemen aan m.b.t. op tijd en kwaliteit leveren en worden de eisen die aan de winstgevendheid worden gesteld niet gehaald. Dit is de laatste 10 jaar al een probleem geweest in deze risicovolle business.

Resultaten:De opdracht is opgedeeld in een vooronderzoek om de situatie te analyseren. Het plan van aanpak wordt vervolgens door mij intensief begeleid en zal zich ook uitbreiden naar de andere hoofdactiviteit van Dutch Space: raketmotorstructuren. De hoofdaandachtspunten hierin zijn: 1. Invoering verbeterd projectgestuurd ERP systeem met LEAN manufacturing workshops, 2. Een verbeterd project-risk management programma, 3. Het opstellen en leiden van een nieuwe Supply Chain strategie en Procurement benadering, 4. Een cultuurveranderingsprogramma van engineering gedreven naar profitability gedreven. Deze aandachtspunten zijn ook opgenomen in een programma Vision 2020 voor Dutch Space als totale organisatie. Hier heb ik als lid van het Projectteam een bijdrage aan geleverd. Dit programma is ge?mplementeerd gedurende 2012 en zal de jaren daarna zijn effect moeten gaan hebben.

2010 – 2011 Dienst Sociale Werkvoorziening Gemeente Groningen
Opdrachtgever: Directie
Interim Bedrijfsmanager Industriebedrijf
Het Industriebedrijf van DSW (vanaf 1 nov. iederz geheten) levert inpak ? en montagewerkzaamheden voor een reeks van klanten met de inzet van lichamelijk ? en geestelijk gehandicapten. Naast een arbeidsontwikkelingsbedrijf is het een commercieel opererend produktiebedrijf. Aan beide bedrijfsdoelen worden steeds hogere eisen gesteld en is een acceptabel financieel resultaat in het licht van komende subsidiebesparingen voor dit deel van de arbeidsmarkt erg belangrijk. Bij het Industriebedrijf (1 van de bedrijven van DSW) werken 300 uitvoerende FTE en 20 staf- en ondersteunende medewerkers. Het budget bedraagt Eur 14,5 miljoen.

Resultaten: De interim opdracht behelsde primair het op gang brengen van resultaatverbeteringen van het produktiebedrijf na een periode van terugval. Het betreft daarbij klanttevredenheid (op afgesproken tijd leveren met kwaliteit, herstel van vertrouwen), een hogere produktiviteit door betere logistieke controle (mede in overleg met de klanten), het verbeteren van de relatie tussen commercie en produktie en het vergroten van de opbrengsten waar mogelijk. Verder is er een start gemaakt m.b.t. het doorvoeren van een functie ? en structuurwijziging voor het middenkader en kostenverlagingen door krimp van het aantal uitvoerende medewerkers en overhead. Er is hercertificatie bereikt m.b.t. HACCP benodigd voor inpak werkzaamheden van dierlijk ? en menselijk voedsel.

2010 ESSENT
Opdrachtgever: Directeur Essent Local Energy Solutions
Interim Manager Expert Centre
Essent Local Energy Solutions (ELES) is sinds 1 jan 2010 een nieuwe Unit binnen Essent/RWE die als missie heeft om kleinschalige energie oplossingen gericht op efficient energiegebruik en reductie van CO2 uitstoot te realiseren. Het Expert Centre is de groep adviseurs en specialisten (30 FTE) die de complete keten van produktontwikkeling, sales, bouw, exploitatie en customer services ondersteunt.

Resultaten: Managen van deze nieuwe (samen)werkingsprocessen, het laten groeien van de afdeling door aanname van nieuwe engineers en adviseurs en het oplossen van een aantal ?restanten? uit de oude organisatie-onderdelen waaruit ELES is ontstaan. Het laatste betrof: het vervangen van twee oude IT systemen voor Sales Support door een nieuw systeem, het sluiten van een lokatie en het afbouwen van een niet-kernactiviteit (zgn. E-inspecties).

2008 – 2009 NEDTRAIN
Opdrachtgever: Directeur Fleet Management
Interim Manager InstandhoudingsManagement
Nedtrain BV is het onderhoudsbedrijf voor rollend materieel voor (met name) NS, totaal 3400 medewerkers, omzet Eur 450 miljoen. De afdeling Instandhoudingsmanagement betreft 60 engineers en is onderdeel van Fleet Management.

Resultaten: Naast het managen van de dagelijkse activiteiten, een reorganisatie doorgevoerd van centraal (Utrecht) naar decentraal in nauwe samenwerking met de werkplaatsen door het hele land, invoeren van nieuwe functies (Materieel Manager en Reliability Engineer) en organisatiestructuur gericht op verhogen van betrouwbaarheid en beschikbaarheid van al het NS-materieel; downsizen van de afdeling van 80 naar 60 FTE en werven/selecteren van nieuw MT (3 managers) en opvolger.

2007 – 2008 Europe Container Terminals
Opdrachtgever: Directeur Technologie & Engineering
Interim Manager Technische Onderhouds Dienst
De Technische Onderhouds Dienst van de Delta Terminal omvat 200 medewerkers in continue dienst met een budget van Eur 48 miljoen per jaar en is verantwoordelijk voor de inzetbaarheid en betrouwbaarheid van 510 stuks equipment vari?rend van kadekranen tot automatisch geleide container voertuigen.

Resultaten: Realisatie van prestatieherstel-programma qua beschikbaarheid en betrouwbaarheid in samenhang met de introductie van een vernieuwde organisatie en managementteam. Zes nieuwe Maintenance Managers aangetrokken en vaste opvolger ingewerkt. Extra budget t.b.v. investering en inlopen van achtergebleven onderhoud van Eur 10 miljoen per jaar opgesteld. Relaties met Inkoop, Financien en Produktie hersteld. Onderdelen-logistiek en administratieve processen weer op niveau gekregen. Motivatie en doelgerichtheid van de medewerkers is sterk verbeterd in een gewijzigde opzet met aandacht voor asset-management principes en maintenance ? en reliability- engineering.

2005 – 2007 PARKER Filtration & Separation/ PARKER Hannifin
Opdrachtgever: General Manager
Programma Manager Nitrogen Generating Module Airbus
Parker Filtration & Separation BV is een werkmaatschappij (70 medewerkers) te Etten-Leur binnen het wereldwijde Amerikaanse concern Parker, een grote speler in geavanceerde hydraulische ? en pneumatische systemen.

Resultaten: Het bouwen van een prototype van een innovatief product (de zgn. Nitrogen Generating Module) en het voorbereiden van de organisatie voor toelevering aan de vliegtuigindustrie. De co?rdinatie verzorgd met de (deels internationale) ?buitenwereld? en het projectteam opgebouwd inclusief opvolgende Projectleider. Contract afgesloten tussen Airbus en Parker Hannifin Aerospace Division t.w. $ 500 miljoen voor de komende 15 jaar. De investering in Etten-Leur bedraagt zo?n Eur 5 miljoen, waarvan 10% gesubsidieerd. De extra produktie-werkgelegenheid voor Parker in Etten-Leur zal op termijn zo?n 30 FTE?s bedragen.

2006 KLM Flight Academy & Hanze Hogeschool Groningen
Opdrachtgever: Directeur KLM FA
Adviseur
Standplaats Schiphol-Oost

Adviesopdracht met het doel een nadere samenwerking tussen genoemde instellingen te onderzoeken in de opleiding van piloten.

Resultaten: Advies waarin de mogelijkheden en de randvoorwaarden zijn weergegeven om bedrijfskundige studenten een vervolgstudie tot piloot te kunnen aanbieden en piloten in opleiding een HBO niveau bedrijfskundige graad. Elementen van dit plan zijn in latere seizoenen 2008/2009 opgestart cq ingevoerd bij de instellingen.
Werkervaring
Periode Omschrijving
Nov 2000 - Mei 2005 Stork Fokker AESP, Stork Aerospace
Unit Directeur
en lid van het Operationeel Management Team
Standplaats Hoogeveen (750 medewerkers).

Strategische, operationele en budget verantwoordelijkheid voor een aantal bestaande (A300 bewegende vleugeldelen, Ariane engine-frame) en nieuwe civiele - en militaire programma’s w.o. Joint Strike Fighter - en NH90 Helicopter deuren, A380 vleugelvoorranden. Leiden van grote multidisciplinaire teams (10 ? 100 deelnemers) met forse financiele implicaties (tientallen miljoenen Euro?s).Ervaring in het optimaliseren van processen in samenwerking met Engineering, Inkoop en Quality Control. SixSigma/LEAN implementatie en verbeterprojecten geleid. Daarnaast verantwoordelijk voor een aantal functionele afdelingen (Verspaning met o.m. High Speed Machining (voor aluminium delen) en High Performance Machining (voor titanium delen), Surface Treatment & Component Paint shops, Equipment Maintenance, e.d. Een aantal grote investeringen van enige miljoenen Euro?s elk op dit vlak gerealiseerd.


Mei 1999 - Okt 2000 Stork Limburg BV/Stork Technical Services
Business Unit Manager
en lid van het Managementteam.
Tevens
Transformatie Manager
van een reorganisatie in deze periode.
Standplaats: Elsloo, Limburg (550 medewerkers)

Algemene verantwoordelijkheid voor industriele onderhoud services en werktuigbouwkundige projecten (stops, modificaties e.d.) voor een reeks van proces ? en produktie-industrie-klanten in de Euregio, met name DSM. Totaal 50 miljoen Euro omzet/jaar.
Reorganisatie betrof een verandering van functioneel/lokatiegebonden opzet naar een marktgerichte/flexibele inrichting, de ontwikkeling van omzet bij nieuwe klanten en de afstoting en integratie met een kleinere concurrent van een specialistische afdeling (Apparatenbouw, 30 medewerkers).


Feb 1996 - April 1999 Interturbine Group of Companies (nu Sulzer Metco)
General Manager Interturbine Holland BV
en
Program Manager
bij Eldim BV (vanaf feb 1997).
Standplaats: Arcen/Velden bij Venlo, Limburg

Turnaround programma bij ITH (60 medewerkers) en een innovatief project t.b.v nieuwe klanten bij Eldim (300 medewerkers, projectinvestering enige miljoenen Euro?s) geleid. Beide bedrijven zijn gespecialiseerd in bewerkingstechnieken voor de reparatie en nieuwbouw van gasturbineonderdelen.


Aug 1987 – Jan 1996 Koninklijke Luchtvaart Maatschappij
Manager Maintenance Unit B737 & F100
April 1994 – Jan 1996
Projectleider KLM Vertrekpunctualiteit Schiphol
(Back on Track) zomer 1995
Manager Repair-Engineering Engine Overhaul Shop
Nov 91 t/m Mrt 94
Manager Line Maintenance & Services
Jan 1989 ? Okt 1991
Trainee
Aug 1987 ? Dec 1988
Opleiding
Periode Omschrijving
1999 ? 2005 Senior management opleidingen bij Stork
1988 ? 1996 Training en cursussen leidinggeven bij KLM
Sep 1981 ? Juli 1987 Technische Universiteit Delft, faculteit Luchtvaart - & Ruimtevaarttechniek Oude 5 jarige opleiding, Ir. Afgestudeerd in gasturbinetechnologie (prof. Wittenberg) en onderhoudsmanagement ( prof. Klaas Smit).
Sep 1974 ? Aug 1981 VWO te ?s Gravenhage